Utbildning

Utbildningar

Vi erbjuder återkommande utbildningar, främst inom Interpersonell psykoterapi (IPT) i samarbete med med andra utbildningsarrangörer.

Vi erbjuder återkommande utbildningar, främst inom Interpersonell psykoterapi (IPT) i samarbete med med andra utbildningsarrangörer.

Om IPT-kurser generellt

Nationella regler kring utbildningskraven för att bli ackrediterad IPT-terapeut är framtaget av intresseföreningen Interpersonell psykoterapi i Sverige – IPTs – för mer info se www.interpersonellpsykoterapi.se. Dessa regler är i samklang med internationella föreningen ISIPTs rekommendationer. Utbildningssystemet är uppdelat i olika nivåer; A, B, C och D, där nivå A och B är de grundläggande momenten för att kunna ansöka om att bli ackrediterad IPT-terapeut hos IPTs (ej att förväxla med rehabiliteringsgarantins ackrediteringsregler i ex. Region Skåne).

Nivå A

Nivå A – innebär Teoridelen i grundutbildningen i IPT (A och B), vilken vanligtvis motsvarar 4 heldagar, innehållande följande:
Teoretisk grund/ Medicinsk modell, Hur man arbetar med inledningsfas, mellanfasen och avslutningsfas, Genomgång av IPT:s fyra fokusområden; Rollövergång, Interpersonell rollkonflikt, Sorg och Interpersonell brist/Interpersonell sårbarhet. Tekniker inom IPT samt forskningsläget och kliniska tillämpningar vid olika tillstånd.

Kursen hålls i huvudsak som föreläsning varvad med rollspel, diskussioner och videovisning. Kursdeltagaren arbetar under kursen med ett eget fingerat fall.

Förkunskapskrav: Minst grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) samt erfarenhet av kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning. Kursdeltagaren skall ha läst huvudboken i kurslitteraturen innan kursstart.

Kursmålet är att ge grundläggande teoretiska kunskaper i Interpersonell psykoterapi – IPT (Nivå A).

Nivå B 

Nivå B: A- kursens omfattning innebär alltså grundkravet för att kunna gå vidare mot nivå B, vilket innebär Klinisk träning i IPT, som innebär att man, efter 2 handledda ärenden, kan ansöka om att bli ackrediterad IPT-terapeut.

Förutsättningar för att påbörja nivå B: Genomfört nivå A, god kännedom om IPT- manualen, genomgått grundläggande psykoterapiutbildning ( s k steg 1), klinisk erfarenhet samt goda kunskaper om affektiva störningar.

Kursinnehåll –Utbildningshandledning; Handledning genomförs varje eller varannan vecka på två ärenden av en ackrediterad IPT-handledare, där minst 75 % av sessionerna i varje ärende skall vara handledda. Utbildningsterapierna skall vara mellan 12-16 sessioner och utgår från depressionsmanualen i IPT. Handledningen sker utifrån videoinspelade sessioner där deltagaren förbereder sig med självskattning via ett s.k. behandlingsprotokoll innan handledningstillfället. Alla sessionerna skall vara inspelade och minst en session i varje ärende ska vara bedömd efter en IPT-kompetens-/följsamhetsskala (ARRS) av handledaren och den handledde. Handledningen genomförs antingen live eller via videolänk.

Relatera erbjuder:

IPT Nivå A

Nivå A – innebär Teoridelen i grundutbildningen i IPT (A och B), vilken vanligtvis motsvarar 4 heldagar. Relatera genomför dessa kurser på uppdrag av ex. IPTS, universitet eller privata kursarrangörer.

IPT Nivå B

Nivå B innebär Klinisk träning i IPT, inkluderande 2 handledda ärenden (16 sessioner), varannan vecka. Efter genomförd kurs kan en ansöka om att bli certifierad IPT-terapeut.

IPT – Distanskurs

För dig som vill kunna styra själv när du skall ta dig tid för studier och inte vill resa, kan vår webbaserade distanskurs i IPT kanske passa. Utbildningen som är uppdelad i sju delkurser är baserad på förinspelade videoföreläsningar med instuderingsuppgifter, som inskickas till kursledare mellan delkurserna. Se mer under separat flik


IPT (Interpersonell psykoterapi) är en relationsfokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd. Metoden som redan under 1970-talet utarbetades för behandling av depression har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden, såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD m.fl. Modifieringar finns för ungdomar, familjer, par, gruppbehandling m.m. IPT kopplar det aktuella måendet till pågående mellanmänskliga omständigheter i patientens liv. Efter initialfasen av terapin väljs det interpersonella fokusområde som utgör grunden för patientens aktuella problematik. Genom att titta på styrkor och svagheter i individens nätverk stöttar man personen att processa känslor och att relatera till sina närstående på ett mer adaptivt sätt. IPT tränar patienten att kommunicera sina behov och göra sig förstådd gentemot viktiga personer i hens liv. När relationerna förbättras, minskar symtomen. I Socialstyrelsens riktlinjer kring depression rekommenderas IPT vid lindrig till medelsvår depression för såväl vuxna som barn och unga.

Malin Bäck


Hör av dig om du vill anmäla ditt intresse.