Relatéra 5 Forskning 5 Studie söker deltagare; Att jobba med IPT i grupp

Studie söker deltagare; Att jobba med IPT i grupp

21 november 2023

Studie söker deltagare; Att jobba med IPT i grupp

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt kring hur man lär sig och använder en metod. I det här dokumentet får du information om studien och om vad det innebär att delta. Läs mer här!

Hur IPT-terapeuter tillämpar Interpersonell Psykoterapi i Gruppbehandling (IPT-G)?

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt kring hur man lär sig och använder en metod. I det här dokumentet får du information om studien och om vad det innebär att delta.

Vad är det för ett projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Interpersonell psykoterapin (IPT) är en väl etablerad och väl beforskad psykoterapeutisk metod för bland annat depression och rekommenderas av Socialstyrelsen som en av de metoderna som bör användas vid behandling mot depression (Socialstyrelsen, 2021). IPT har anpassats för olika psykiatriska sjukdomar och olika åldersgrupper, samtolika kulturella och kliniska miljöer. En av de anpassningarna är Interpersonell psykoterapi i grupp (IPT-G). Trots att mycket har utforskats kring IPTs effektivitet finns det fortfarande frågeställningar kring hur IPT fungerar i praktiken. Då gruppbehandlingar börjar få mer plats inom sjukvården är det viktigt att undersöka hur IPT-G används. Syfte med vår studie är att undersöka hur IPT terapeuter använder IPT-G. Därför ber vi dig medverka i studien för att dela med dig dina egna erfarenheter och upplevelser med att jobba med IPT-G.

Studien räknas som en del av specialistutbildning för SPT-psykologen Konstantia Kenou inom området psykologisk behandling/psykoterapi. Forskningshuvudman för studien är Region Östergötland. Eftersom det inte kommer att begäras känsliga personuppgifter har inte en etikprövning behövts.

Hur går projektet till?

För att medverka behöver du ha arbetat eller arbetar med IPT-G. Konstantia Kenou kommer att intervjua dig via zoom och intervjun ska spelas in. Intervjun tar ungefär 1 timme. Studien beräknas bli klar under våren 2024.

Vad händer med mina uppgifter?

Intervjun fokuseras på ditt sätt att jobba med IPT-G exempelvis interventioner och praktiska erfarenheter. Intervjun kommer transkriberas och analyseras kvalitativt. Intervjumaterialet och resultat förvaras i arkivskåpet i sekretessrummet på Psykiatriska Öppenvårdsmottagningen Spiran i Norrköping. Dina svar och dina resultat kommer att anonymiseras och behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Har du frågor angående din medverkan så är du välkommen att kontakta Konstantia Kenou (se nedan). Genom att lämna ditt e-postadress till Konstantia Kenou så skickas uppsatsen till dig efter den är klar. Studiens resultat kommer även att skickas för publikation till en vetenskaplig tidskrift. De kommer också att presenteras på IPT föreningens sida.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta dem ansvariga för projektet (se nedan).

 

Ansvariga för projektet

Ansvariga för projektet är:

Konstantia Kenou, Leg. psykolog, STP- psykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi, IPT terapeut (Nivå- C) Adress: Psykiatriska Mottagningen Spiran, Prästgatan 12 b, 602 32 Norrköping, Telefonnummer: 0728479855 E-postadress: konstantina.kenou@regionsostergotland.se

Niclas Kullgard Leg. Psykolog, Leg. psykoterapeut, IPT terapeut och handledare (Nivå- D), Psykoterapihandledare, Specialist inom klinisk psykologi, Doktorand i klinisk psykologi, Linköpings Universitet Telefonnummer: 0725–371673 E-postadress: niclas.kullgard@regionostergotland.se

Malin Bäck Leg. psykoterapeut, IPT terapeut och handledare (Nivå- D), Psykoterapihandledare, Doktorand i klinisk psykologi vid IBL, Linköpings UniversitetTelefonnummer: 070-5490329 E-postadress: mbrelatera@gmail.com