Relatéra 5 Handledning

Handledning

Relatéra erbjuder olika former av handledning. Både verksamhetshandledning, utbildningshandledning och metodhandledning inom olika psykoterapiformen; framförallt Relationell psykoterapi (BRT), Psykodynamisk terapi (PDT) och Interpersonell psykoterapi (IPT). Handledningen erbjuds både in vivo enligt överenskommelse eller över nätet.

Olika former av handledning

Handledning kan ses som ”en samspelsprocess mellan två eller flera personer – handledare och handledda – vilket syftar till en professionell utveckling hos de handledda genom att de får möjlighet att integrera teoretiska och praktiska aspekter av sitt yrke”. Handledning syftar även till att få perspektiv på sitt arbete i ett hälsobefrämjande syfte; att vi skall hålla för den utmaning det innebär att arbete med människor. Relat´era har erbjudit handlednings sedan 2010 främst till psykoterapeuter men även annan personal inom människovårdande yrken. Sedan 2019 undervisar Malin vid Linköpings Universitet på utbildningen Handledare & lärare i psykoterapi. Vi utgår från ett relationellt förhållningssätt där fokus på arbetsalliansen i handledningen får ett centralt fokus oavsett vilken form av handledning det rör sig om. Utöver att kunna utvärdera och reflektera kring kompetens och inlärning, att öva praktiskt, så är självobservation ett nyckelbegrepp. Målet med handledning är på ett sätt att den handledde skall kunna bli sin egen handledare. Andra viktiga influenser i handledning för oss är Hawkins & Shoets sjuögda handledningsmodell och Kolbs reflektionsmodell.

Olika former av handledning
Nätbaserat handledning
Handledning in vivo
Verksamhetshandledning
Utbildningshandledning
Metodhandledning

Vi erbjuder olika former av handledning

Vi erbjuder såväl så kallad verksamhetshandledning som psykoterapihandledning med utgångspunkt från  relationell psykoterapi, psykodynamisk terapi och interpersonell psykoterapi, IPT. Beroende på om handledningen syftar till driftsvägledning i arbetet eller om det rör sig om utbildningshandledning så gör vi inledningsvis en personlig planering med tydliga ramar som utvärderas kontinuerligt.

Samtliga handledare är leg. psykoterapeuter och lärare/handledare i psykoterapi (45hp). När det rör sig om handledning i interpersonell psykoterapi är handledaren även ackrediterad IPT-handledare (nivå D) av Svenska IPT-föreningen IPTS, för mer info www.interpersonellpsykoterapi.se

Relatéra har genom åren handlett inom följande verksamheter; Primärvård, Specialistpsykiatri, Specialiserad ätstörningsvård, Mödra-barnhälsovård (MVC/BVC), Kvinnohälsovård (läkare, förlossningspersonal & Aurorateam), Familjerådgivning, Privat psykoterapimottagning, Psykoterapeutprogram, Privata utbildningsinstitut, Somatisk kurativ verksamhet, Forskningsprojekt och socialtjänst.

Kostnad: Handledningskostnaden varierar något beroende på hur avtalet formuleras mellan inblandade parter, omfattning av uppdrag och upplägg. Generellt är dock handledarkostnaden 1750kr exklusive moms per 45 minuter.

Nätbaserat handledning

Relatéra har sedan 2010 handlett över digitala plattformar på internet. De första åren arbetade vi främst över en mötesplats Adobe Connect Pro, APC men i takt med att digitala möten blivit allt mer vanligt har vi kommit att arbeta i många olika digitala miljöer, utifrån vad som passar bäst för de vi handleder. Sekretess och användarvänlighet är de två faktorer som är vägledande. Pandemin har visat oss fördelar och nackdelar med att ses digitalt och att få till en välfungerande, trygg och säker arbetsmiljö är A och O. Detta är vi sedan länge vana att möta upp. Vid handledning över nätet blir agendan och strukturen lite viktigare än när man ses i samma rum. Det blir extra viktigt att komma förberedd, både som handledare och handledd. Ofta kombinerar vi handledningssessionerna med ett gemensamt arbete på Relatéras digitala läroplattform.

Handledning in vivo

När det är möjligt kan Relatéra även erbjuda handledning ”på plats”/in vivo. Vi ses då antingen på Samtalsmottagningen i Värnamo alternativt att vi kan ses på annan avtalad plats, utifrån de handleddas önskemål. I det sistnämnda fallet tillkommer restid och resersättning, enligt överenskommelse.

Verksamhetshandledning

När jag möter hela arbetsgrupper för så kallad verksamhetshandledning, så utgår vi inte från en primär behandlingsmetod. Det är snarare gruppen som tillsammans formar agendan för vad som blir viktigt att tala och reflektera kring varje gång man ses.

Olika fokus på verksamhetshandledningen

Ärendehandledning
Handledningen utgår från arbetsgruppens behov och önskemål och dessa kan variera över tid. Väljer arbetsgruppen att fokusera på specifika klientärenden kommer vi tillsammans, medledning av mig, reflektera och sortera i de tankar, känslor och olika hypoteser om ärendet som finns i arbetsgruppen. Tillsammans kommer vi med den erfarenhet och kunskap som arbetsgruppen besitter finna nya vägar och interventioner i arbetat med att hjälpa våra behövande klienter.

Processhandledning med fokus på den enskilde individen i grupp

Handledningen kan även ha fokus på den enskilde behandlaren. I mötet med våra klienter påverkas vi som behandlare och vid tillfällen kan det vara viktigt att stanna upp och reflektera över vad det är som påverkar oss, både positivt och negativt. Som grupp kan vi hjälpa och stödja varandra för att få en förståelse för hur vi själva agerar i mötet med våra klienter och hur vi kan agera annorlunda för att uppnå en positiv förändring hos klienten men och också för att ge den enskilde behandlaren en förståelse för vad det är som påverkar denne.

Processhandledning med fokus på personalgruppen

Gruppen kan ses som en helhet som består av flera påverkande delar (individen) och denna helhet kan av olika anledningar vid tillfällen försättas i påfrestande situationer. Anledningen kan vara att gruppen förändras då en ny arbetskollega börjar eller en arbetskollega slutar, konflikter som påverkar gruppen, arbetsbelastning eller kontakt med olika samarbetspartners. Fokus blir då att stärka både den enskilde individen och gruppen som helhet och tillsammans reflektera över hur gruppen påverkas av det beskrivna bekymret.

Hur går det till?

Handledningen sker i den aktuella verksamhetens lokaler, på Relatera Samtalsmottagning i Värnamo  eller via videolänk. Innan verksamhetshandlednignen påbörjas, bör man ses och presenteraförväntningar, behov och förutsätnningar.  Personkemi är minst lika viktigt som titel, metod och erfarenhet. Vid första handledningstillfället kommer vi tillsammans bestämma vilka övergripande önskemål ni har av vår handledning. Era önskemål är kopplade till tidigare erfarenheter av handledning, positiva som negativa, samt personliga önskemål. Alla handledare är unika på det sätt att vi har olika terapeutiska glasögon på oss och inte utgår från en och samma mall. Tillsammans formar vi ett innehåll som utifrån er verksamhet och er som grupp ska bli lärorikt, utmanande och ”lekfullt”.

Utbildningshandledning

Om du går en utbildning i en viss behandlingsmetod utgör handledning även ett examinationsmoment. För att finna en balans mellan reflektion, lärande och bedömning används olika protokoll/instrument och alla parter förbereder sig väl inför handledningstillfället. Handledningen utgår även från inspelat material och inte sällan ingår det att tillsammans följsamhetsskatta en eller flera sessioner. Detta skiljer sig från det som kallas verksamhetshandledning.

Metodhandledning

När man går i regelbunden handledning antingen individuellt eller i grupp talar man ofta om att man går i metodhandledning eller drifthandledning. Handledningen utgår då delvis eller helt ifrån att få hjälp att följa en viss behandlingsmetod utifrån en eller flera patienter. Ofta väver man samman inslag med fokus på metod, att förstå patienten och att jobba med processen i handledningen, med utgångspunkt från de handledningsmål som formuleras. I handledning inom exempelvis ett forskningsprojekt är det nästan bara fokus på metod då handledning där mycket handlar om att terapeuten behöver vara adherent/följsam den metod hen skall erbjuda. Detta gäller ofta även i utbildningshandledning.

IPT-handledning, nivå B

Att ha handledning i IPT när det inte enbart rör sig om metodhandledning utan även är en del i en utbildning, exempelvis nivå B; då är innehållet mer strukturerat och kräver mer arbete både från den handledde och handledaren. Här kan du läsa mer om upplägget vid nivå B vid IPT-handledning.

Handledare

Här finner du handledare som arbetar för eller samarbetar med Relatéra: Läs mer om var och en av oss genom att besöka var och ens profil.

Legitimerad psykolog, Leg. psykoterapeut, handledare & lärare i psykoterapi

070-6370798

kedholm72@gmail.com

Vanliga frågor & svar om handledning

Här hittar du vanliga frågor och svar om handledning.

Handledning värderas oftast i tid. En handledningstimma motsvarar 45 minuter. Hos oss kostar handledning vanligtvis 1750kr för 45 minuter. Moms tillkommer. Om handledaren behöver resa för att ta sig till handledningsgruppen tillkommer ersättning för restid och reskostnad om inget annat anges. Innan handledning kommer igång gör man en planering och avtalar om upplägg, kostnader och ansvarsfördelning.

Vill du komma i kontakt med oss?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss med dina frågor eller funderingar.
Fyll i kontaktformuläret och klicka sedan på skicka, så hör vi av oss till dig.