Forskning

IPT

Ovan kan Ni läsa om D-uppsatsen ”Depressionsbehandling med IPT vid komorbid ätstörning -en interventionsstudie utan kontrollgrupp.”