Distansutbildning

Vi erbjuder återkommande utbildningar, främst inom Interpersonell psykoterapi (IPT) i samarbete med med andra utbildningsarrangörer.

IPT (Interpersonell psykoterapi) är en relationsfokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd. Metoden som redan under 1970-talet utarbetades för behandling av depression har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden, såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD m.fl. Modifieringar finns för ungdomar, familjer, par, gruppbehandling m.m. IPT kopplar det aktuella måendet till pågående mellanmänskliga omständigheter i patientens liv. Efter initialfasen av terapin väljs det interpersonella fokusområde som utgör grunden för patientens aktuella problematik. Genom att titta på styrkor och svagheter i individens nätverk stöttar man personen att processa känslor och att relatera till sina närstående på ett mer adaptivt sätt. IPT tränar patienten att kommunicera sina behov och göra sig förstådd gentemot viktiga personer i hens liv. När relationerna förbättras, minskar symtomen. I Socialstyrelsens riktlinjer kring depression rekommenderas IPT vid lindrig till medelsvår depression för såväl vuxna som barn och unga.

Distansutbildning IPT:

För dig som vill kunna styra själv när du skall ta dig tid för studier och inte vill resa, kan vår webbaserade distanskurs i IPT kanske passa. Utbildningen som är uppdelad i sju delkurser är baserad på förinspelade videoföreläsningar med instuderingsuppgifter, som inskickas till kursledare mellan delkurserna. Tillgång till support och vägledning via mail finns under hela utbildningen. För den som önskar kan man delta i ett par seminarier över webben för utrymme att diskutera frågor och funderingar som dykt upp kring kursinnehållet och de övningar man förväntas göra. Kursen som avslutas med en kunskapskontroll, motsvarar den teoretiska grundkursen (nivå A) i IPT och som ger möjlighet till att bli certifierad/ackrediterad på nivå B efter två handledda ärenden. Angående kurser på olika nivåer se nedan och angående certifieringsregler se IPT-föreningens hemsida www.interpersonellpsykoterapi.se

Hur går det till?

När du anmält dig till kursen, erhåller du inloggningsuppgifter till den digitala plattformen. Du förväntas läsa kurslitteratur, behandlingsprotokoll och göra övningar, parallellt med att du tittar på de videoinspelade föreläsningarna. Du kan arbeta i vilken takt du vill och diskutera med kursledare under kursens gång kring olika frågeställningar. Utbildningen är casebaserad, vilket innebär att du hittar på en patient som du förväntas utgå från i olika övningsmoment. Återkoppling och frågor sker främst över mail.

Här är ett exempel på en av de videoinspelade föreläsningarna som finns med i kursen.

Vem kan gå kursen?

I Sverige är det behandlingspersonal med minst grundläggande psykoterapeututbildning (steg ett) som kan bli så kallade ackrediterade IPT-terapeuter på nivå B (igen se IPT-föreningens regler). Att gå en teoretisk grundkurs som denna och ta sig an ett IPT-orienterat perspektiv står dock vem som helst fritt att göra. Internationellt arbetar även socialarbetare, sjuksköterskor och skötare utifrån IPT utan att vara terapeuter men då kallas det för Interpersonal Councelling; IPC.

Kursen utgår från den ursprungliga depressionsmanualen i IPT (se kurslitteraturen) för vuxna. Manualerna i IPT skiljer inte sig från varandra nämnvärt men om du ex. jobbar med ungdomar, trauma eller inom södra-barnhälsovård, så kommer jag föreslå lite olika litteratur och modifieringar så det passar det sammanhang du jobbar i.

Kostnad

Kursen kostar 8500kronor plus moms. I priset ingår fri tillgång till den digitala plattformen (gäller en person), behandlingsprotokoll samt fri tillgång till support av kursledare via mail. Medlemsskap i IPT-föreningen året ut. Möjlighet att delta vid webinarier kring kursinnehållet om man så önskar. Kurslitteratur ingår inte i priset.

Kurslitteratur

  • Weissman M., John C., Markowitz J., Klerman G. (2018) The Guide to Interpersonal Psychotherapy Oxford university press
  • Law R (2013) Defeating depression – How to use the people in your life to open the door to recovery Robinson UK (Om du arbetar med barn och ungdomar rekommenderas istället Laws andra bok “Defeating teenage depression”)
  • Artiklar och behandlingsprotokoll kommer tillkomma under utbildningen.
Malin Bäck, leg.psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D)

Kursledare

Malin Bäck, leg.psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D), har gått sina IPT- utbildningar vid Linköpings universitet, Anna Freuds center London och isIPT- institute Iowa. Malin är styrelsemedlem i svenska IPT-föreningen IPTS och driver kvalitets och utvecklingsfrågor kring interpersonell psykoterapi såväl nationellt som internationellt. Kliniskt arbetar Malin inom specialistpsykiatrin i Värnamo sedan många år. Hon är även i egenskap av doktorand i klinisk psykologi via Linköpings universitet involverad i forskningsprojekt rörande bland annat interpersonell psykoterapi. Hennes avhandling handlar om IPT i svensk ätstörningsvård. Mail: relatera@me.com eller tel: 070-5490329 Eventuellt kommer fler IPT-handledare delta under kursen.

Om du vill lyssna på ett inslag i vetenskapsradionfrån 200824 när bla. Malin talar om IPT, kan du lyssna på det här:

Vill du anmäla dig till Distansutbildningen i IPT? Skriv till oss här!

Om IPT-kurser generellt

Nationella regler kring utbildningskraven för att bli ackrediterad IPT-terapeut är framtaget av intresseföreningen Interpersonell psykoterapi i Sverige – IPTs – för mer info se www.interpersonellpsykoterapi.se. Dessa regler är i samklang med internationella föreningen ISIPTs rekommendationer. Utbildningssystemet är uppdelat i olika nivåer; A, B, C och D, där nivå A och B är de grundläggande momenten för att kunna ansöka om att bli ackrediterad IPT-terapeut hos IPTs (ej att förväxla med rehabiliteringsgarantins ackrediteringsregler i ex. Region Skåne).

Nivå A

Nivå A – innebär Teoridelen i grundutbildningen i IPT (A och B), vilken vanligtvis motsvarar 4 heldagar, innehållande följande:
Teoretisk grund/ Medicinsk modell, Hur man arbetar med inledningsfas, mellanfasen och avslutningsfas, Genomgång av IPT:s fyra fokusområden; Rollövergång, Interpersonell rollkonflikt, Sorg och Interpersonell brist/Interpersonell sårbarhet. Tekniker inom IPT samt forskningsläget och kliniska tillämpningar vid olika tillstånd.

Kursen hålls i huvudsak som föreläsning varvad med rollspel, diskussioner och videovisning. Kursdeltagaren arbetar under kursen med ett eget fingerat fall.

Förkunskapskrav: Minst grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) samt erfarenhet av kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning. Kursdeltagaren skall ha läst huvudboken i kurslitteraturen innan kursstart.

Kursmålet är att ge grundläggande teoretiska kunskaper i Interpersonell psykoterapi – IPT (Nivå A).

Nivå B

Nivå B: A- kursens omfattning innebär alltså grundkravet för att kunna gå vidare mot nivå B, vilket innebär Klinisk träning i IPT, som innebär att man, efter 2 handledda ärenden, kan ansöka om att bli ackrediterad IPT-terapeut.

Förutsättningar för att påbörja nivå B: Genomfört nivå A, god kännedom om IPT- manualen, genomgått grundläggande psykoterapiutbildning ( s k steg 1), klinisk erfarenhet samt goda kunskaper om affektiva störningar.

Kursinnehåll –Utbildningshandledning; Handledning genomförs varje eller varannan vecka på två ärenden av en ackrediterad IPT-handledare, där minst 75 % av sessionerna i varje ärende skall vara handledda. Utbildningsterapierna skall vara mellan 12-16 sessioner och utgår från depressionsmanualen i IPT. Handledningen sker utifrån videoinspelade sessioner där deltagaren förbereder sig med självskattning via ett s.k. behandlingsprotokoll innan handledningstillfället. Alla sessionerna skall vara inspelade och minst en session i varje ärende ska vara bedömd efter en IPT-kompetens-/följsamhetsskala (ARRS) av handledaren och den handledde. Handledningen genomförs antingen live eller via videolänk.