Relatéra 5 Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Relatera samlar in, använder, delar eller på annat sätt behandlar information som rör individer (”Personuppgifter”) och de rättigheter som är kopplade till behandlingen.

Inledning kring hantering av personuppgifter

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Relatera samlar in, använder, delar eller på annat sätt behandlar information som rör individer (”Personuppgifter”) och de rättigheter som är kopplade till behandlingen.

All hänvisning till ”Relatera”, ”vi”, ”oss” eller ”Företaget” hänvisar till MB Relatéra AB.

Relatéra med organisationsnummer 556960-0892 är juridiskt ansvarig. Detta innebär att vi ansvarar för att behandling av personuppgifter inom vår verksamhet sker efter gällande lagstiftning.

Hantering av personuppgifter på utbildningsplattformen Relate

För att kunna erbjuda tjänsterna till dig i plattformen Relate behöver vi tillgång till dina personuppgifter.
Detta rör sig om dina kontaktuppgifter, betalninsuppgifter samt de andra uppgifter som du väljer att dela med dig under kursens gång.

Vi delar inte med oss av dina uppgifter till någon tredje part och allting hanteras på en server i Sverige.

Vi behåller personuppgifterna i systemet tills vidare eller tills du väljer att radera dessa  alternativt så länge som det krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Hantering av personuppgifter på hemsidan relatera.net

Behandlingen och lagringen av personuppgifter som samlas in på vår hemsida relatera.net beskrivs i denna personuppgiftspolicyn samt och vilka rutiner som ska följas för att registren ska vara korrekta. Personuppgifter som du lämnar till MB Relatéra AB via formulär på hemsidan sparas i informationssyfte och för att kunna återkoppla (kontakta) dig.

Syfte med sparade personuppgifter

På relatera.net finns formulär i syfte för att besökaren enkelt ska ha möjlighet att kunna kontakta oss och skicka in en intresseanmälan till våra olika utbildningar. I dessa formulär samlar vi in och sparar uppgifter i syfte att återkoppla till personen som skickade förfrågan via formuläret. Följande typer av personuppgifter sparar vi: Namn (För-& efternamn), E-postadress, telefonnummer, fakturaadress.

För att vi ska kunna bedriva verksamheten behöver vi ha de register med personuppgifter som nämns ovan. Före publicering av bilder på hemsidan skall personerna som syns/går att identifiera i bilden tillfrågas om publiceringen godkänns.

Rutin vid förändringar i register

När ett register uppdateras genom tillägg, ändring el radering av personuppgifter är det den ansvarige för respektive register som har som uppgift att se till att uppdateringen sker skyndsamt. Den ansvarige har även uppgiften att se till att alla gamla uppgifter raderas och att registeret är korrekt.

Länkar till andra sidor

På vår hemsida kan det förekomma länkar till externa hemsidor, dessa omfattas inte av denna policy. Relatéra tar inget ansvar för dessa hemsidors hantering av personuppgifter.

Spridning av personuppgifter

MB Relatéra AB kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för tjänsten vi tillhandahåller kan personuppgifter lämnas vidare till samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av våra tjänster.

MB Relatéra AB kan även lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom Relatéras leverantörer för vår verksamhet, till exempel för teknisk support och drift av IT-system.

Skulle en part finnas utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket skulle innebära att personuppgifter skulle kunna komma att överföras till länder utanför EES så kommer vi vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EES.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.

Dina rättigheter

Du som individ har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifter få besked om vilka personuppgifter som MB Relatéra AB behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter och rätt till dataportabilitet d.v.s. att du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Klagomål

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för hur personuppgifter hanteras enligt GDPR och du har rätt att klaga på ett företag om du anser att de inte sköter hanteringen av personuppgifter:

Från datainspektions hemsida (www.datainspektionen.se):
Innan du kontaktar Datainspektionen, försök alltid att lösa problemen själv. Ta kontakt med dem som du tycker gör fel och berätta vad du tycker är fel. De ska då utreda det inträffade, och förhoppningsvis rättar de till felen så att du känner dig nöjd.

Om de inte gör det, så kan du kontakta Datainspektionen. Berätta i din anmälan vad du har gjort, och bifoga eventuella meddelanden mellan dig och dem som du anmäler. Alla underlag är då till nytta för oss, eftersom de hjälper oss att bedöma anmälan och fatta beslut om vi ska gå vidare med den.