Relatéra 5 Om utbildning i Interpersonell psykoterapi generellt

Om utbildning i Interpersonell psykoterapi generellt

Regler och upplägg kring att utbilda sig inom Interpersonell psykoterapi dels framtaget av internationella IPT-sällskapet ISIPT och mer i detalj definierat i Svenska IPT-föreningen. Läs mer om IPT-utbildningar generellt här.

Om utbildning i Interpersonell psykoterapi generellt

Vi erbjuder många olika utbildningar men då kurser i Interpersonell psykoterapi, IPT, kommit att bli något vi  arbetar med i synnerhethet, vill vi beskriva detta lite mer i detalj här. Vi erbjuder många olika utbildningar men då kurser i Interpersonell psykoterapi, IPT, kommit att bli något vi  arbetar med i synnerhethet, vill vi beskriva detta lite mer i detalj här. Nationella regler kring utbildningskraven för att bli certifierad IPT-terapeut är framtaget av intresseföreningen Interpersonell psykoterapi i Sverige, IPTS. För mer info se www.interpersonellpsykoterapi.se. Dessa regler är i samklang med internationella föreningen ISIPTs rekommendationer. Utbildningssystemet är uppdelat i olika nivåer; A, B, C och D, där nivå A och B är de grundläggande momenten för att kunna ansöka om att bli certifierad IPT-terapeut hos IPTS. När IPT-kursen anordnas som en specialistkurs för psykologer är reglerna modifierade för detta ändamål.

Om IPT

IPT (Interpersonell psykoterapi) är en relationsfokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd. Metoden som redan under 1970-talet utarbetades för behandling av depression har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden, såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD m.fl. Modifieringar finns för ungdomar, familjer, par, gruppbehandling m.m. IPT kopplar det aktuella måendet till pågående mellanmänskliga omständigheter i patientens liv. Efter initialfasen av terapin väljs det interpersonella fokusområde som utgör grunden för patientens aktuella problematik. Genom att titta på styrkor och svagheter i individens nätverk stöttar man personen att processa känslor och att relatera till sina närstående på ett mer adaptivt sätt. IPT tränar patienten att kommunicera sina behov och göra sig förstådd gentemot viktiga personer i hens liv. När relationerna förbättras, minskar symtomen. I Socialstyrelsens riktlinjer kring depression rekommenderas IPT vid lindrig till medelsvår depression för såväl vuxna som barn och unga.

IPT- kurs, nivå A

Nivå A – innebär Teoridelen i grundutbildningen i IPT (A och B), vilken vanligtvis motsvarar 4 heldagar, innehållande följande:
Teoretisk grund/ Medicinsk modell, Hur man arbetar med inledningsfas, mellanfasen och avslutningsfas, Genomgång av IPT:s fyra fokusområden; Rollövergång, Interpersonell rollkonflikt, Sorg och Interpersonell brist/Interpersonell sårbarhet. Tekniker inom IPT samt forskningsläget och kliniska tillämpningar vid olika tillstånd. Kursen hålls i huvudsak som föreläsning varvad med rollspel, diskussioner och videovisning. Kursdeltagaren arbetar under kursen med ett eget fingerat fall. Förkunskapskrav: Minst grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) samt erfarenhet av kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning. Kursdeltagaren skall ha läst huvudboken i kurslitteraturen innan kursstart. Kursmålet är att ge grundläggande teoretiska kunskaper i Interpersonell psykoterapi – IPT (Nivå A).

IPT-kurs, nivå B

Nivå B: Att delta  kursens IPT, nivå A innebär alltså grundkravet för att kunna gå vidare mot nivå B. Detta  innebär klinisk träning i IPT. Efter 2 handledda ärenden kan kan du ansöka att bli certifierad IPT-terapeut, vanligtvis tillsammans med din handledare, som skall vara IPT-handledare (nivå D). Förutsättningar för att påbörja nivå B: 1. Genomfört nivå A, 2. God kännedom om IPT- manualen, 3. Minst grundläggande psykoterapiutbildning (s. k. steg 1), 4. tidigare klinisk erfarenhet att jobba med samtalsbehandling samt goda kunskaper om depression/affektiva störningar.

Kursinnehåll –Utbildningshandledning; Handledning genomförs varje eller varannan vecka på två ärenden av en ackrediterad IPT-handledare, där minst 75 % av sessionerna i varje ärende skall vara handledda. Utbildningsterapierna skall vara mellan 12-16 sessioner och utgår från depressionsmanualen i IPT. Handledningen sker utifrån videoinspelade sessioner där deltagaren förbereder sig med självskattning via ett s.k. behandlingsprotokoll innan handledningstillfället. Alla sessionerna skall vara inspelade och minst en session i varje ärende ska vara bedömd efter en IPT-kompetens-/följsamhetsskala (ARRS) av handledaren och den handledde. Handledningen genomförs antingen live eller via videolänk. 

Avancerad klinisk träning i IPT – nivå C

Nivå C är en markör att terapeuten har fortsatt processa sina kliniska och teoretiska kunskaper i IPT efter avslutad utbildning på nivå B. Att erhålla C-nivå innebär att du genomfört ytterligare två kliniska terapier enligt följande: Handledning på ytterligare två hela IPT-ärenden.

 • Handledningen ska ske utifrån video eller ljudinspelade sessioner.
 • Minst hälften av sessionerna i varje ärende skall vara handledda.
 • Minst en session av varje ärende ska vara observatörsskattad av handledaren, i samarbete med den handledde.
 • Den handledde skall ta sig an observatörsskattningsprotokoll (ARRS)och behandlingsprotokoll mer aktivt för att träna på ökad självständighet i metoden.

Utöver två handledningsärenden enligt ovan skall terapeuten bedriva pågående IPT-praktik i syfte att vidmakthålla sina färdigheter.
Terapeuten skall hålla sig uppdaterad kring IPTs utveckling, genom litteraturstudier, konferenser eller IPT-workshops. Allt detta dokumenteras återkommande i terapeutens portfolio.

IPT-handledare, fördjupad klinisk & teoretisk träning– nivå D

För att prövning till nivå D skall göras, skall terapeuten bli rekommenderad av en IPTSs akrediterad IPT-handledare, med god kännedom om terapeutens kvalifikationer. Terapeuten skall vara medlem i IPTS och sedan en tid uppvisat ett engagemang kring att sprida och utveckla metoden. Terapeuten skall ha blivit handledd på minst åtta godkända IPT-terapier, utifrån samtliga fokusområden och helst med fler diagnoser utöver depression. Terapeuten bör ha haft minst 2 olika handledare i terapierna. Om så ej är fallet skall extern skattning göras av 3 inspelade terapisessioner.

IPT-terapeuten skall ha deltagit i en av IPTS- anordnad IPT-handledarutbildning samt getts möjlighet till medveten praktisk träning in i handledarrollen.

Förutsättningar för att ansöka om ackreditering på nivå D:

 • Genomfört avancerad klinisk träning i IPT (nivå C).
 • Rekommenderad av ackrediterad IPT-handledare i IPTS.
 • Vara medlem i svenska IPT-föreningen IPTS
 • Genomfört IPT-handledarutbildning
 • Genomfört minst fyra video/ljudinspelade terapier under handledning utöver nivå C (Minst hälften av sessionerna i varje ärende skall vara handledda)
 • Minst en session av varje ärende ska vara bedömd efter en IPT kompetens-/följsamhetsskala av handledaren.
 • Minst en session följsamhetsskattas enligt IPT- kompetens/ följsamhetsskala av ackrediterad handledare, som ej tidigare handlett terapeuten (denna punkt gäller enbart om kännedomen om terapeuten bedöms som otillräcklig).
 • Genomfört IPT-terapier inom samtliga fokusområden
 • Klinisk erfarenhet samt goda kunskaper kring den diagnosgrupp man skall handleda.
 • Har skapat en god förståelse och tillämpbarhet i ARRS och behandlingsprotokoll såväl i egna terapier som vid handledning för en systematisk och mätbar inlärningsprocess i metoden.
 • Pågående IPT-praktik med minst två ärenden per år.
 • Hålla sig uppdaterad kring IPTs utveckling, genom litteraturstudier, konferenser, IPT-workshops eller handledarträffar.
 • Deltagit i ”peer-supervision med andra erfarna” och tränat sig regelbundet i observatörsskattning (ARRS) med parallell övning i att handleda samt reflektera över handledarrollen respektive terapeutrollen (detta är ett framtida förslag).

 

Svenska IPT-föreningen IPTS

Besök intresseföreningen Interpersonell psykoterapi Sverige. Du hittar till deras hemsida här