IPT-G

Interpersonell psykoterapi i grupp (IPT-G) vid förstämningssyndrom

”Denna gruppbehandling vänder sig till dig som lider av nedstämdhet/depression. Det kan vara så att du haft kontakt med psykiatrin under en längre tid och av kanske andra skäl än depression men att du i nuläget upplever nedstämdheten som det främsta problemet.”

Interpersonell psykoterapi – IPT är en tidsbegränsad psykologisk behandling med fokus på kopplingen mellan aktuellt mående och det som påverkar oss känslomässigt i pågående relationer. Genom att minska slitningar och förbättra kommunikation i viktiga relationer till andra tänker man i IPT att man kan minska symtom på psykisk ohälsa.

Metoden som har ett starkt vetenskapligt stöd, är främst utprövat mot depression men har visat sig fungera vid olika psykiska besvär så som ex ätstörningar, PTSD och bipolärt syndrom. Glädjande tycks IPT hjälpa väl mot nedstämdhet när man även lider av flera olika besvär samtidigt, så kallad samsjuklighet. Studier har visat att många har lättare att hantera annan psykisk ohälsa om man kan minska de depressiva symtomen.

IPT finns även som gruppbehandling och har i upprepade studier visats effektiv vid olika tillstånd av psykisk ohälsa.

I en IPT-behandling träffas man vanligtvis 16 sessioner. Den semistrukturerade manualen är indelad i tre faser; bedömningsfas, behandlingsfas och avslutningsfas. Vid de inledande sessionerna görs en kartläggning av patientens aktuella mående, utifrån hens pågående relationssammanhang. Tillsammans formulerar terapeut och patient en interpersonell förklaringsmodell av patientens aktuella problematik och ur detta väljs ett av fyra fokusområden att arbeta vidare med. Fokusområdena är interpersonell konflikt, rollförändring, komplicerad sorg samt interpersonell sårbarhet.

  • Interpersonell konflikt: meningsskiljaktigheter eller gräl med någon viktig annan. Det kan även handla om att man inte kan mötas på grund av olika förväntningar/behov.
  • Rollförändring: Omständigheter I livet/kris som innebär stora förändringar för dig som person
  • Sorg och förlust: en känslomässig reaktion på en omfattande förlust, att sorgearbetet övergår i depression/komplicerad sorg.
  • Interpersonell sårbarhet: svårigheter att skapa eller bibehålla ömsesidiga relationer

Utifrån valt fokusområde gör terapeuten sina interventioner i syfte att skapa en djupare förståelse för anknytningsbehov i pågående relationer, en ökad handlingsberedskap, möjliggörande av förändring men framför allt reducering av depressiva symtom.  För mer info om IPT som behandling generellt, vänligen klicka på patientinformationen här:    ipt-patientinfo

manual

Interpersonell psykoterapi som gruppbehandling – IPT-G                                                      Att jobba med IPT i gruppformat om 5-8 personer innebär både gruppsessioner och några individuella träffar. Terapin inleds med två individuella samtal med gruppterapeuterna, där man påbörjar att ringa in omständigheterna kring det aktuella måendet, symtombild och gör interpersonellt-inventorie. En hypotes ställs kring tänkbart fokusområde. Under andra samtalet finns även möjlighet att bjuda in anhörig/närstående för ömsesidigt informationsutbyte.

ipt-g-flode

Initialfasen/bedömningsfasen delar gruppen sina erfarenheter av att drabbas av psykisk ohälsa, försöker tillsammans  förstå samband och hur man tar sig vidare i olika problem som håller det dåliga måendet vid liv. Även om gruppdeltagarna har en gemensam erfarenhet av att lida av nedstämdhet, så kommer de ha valt olika fokusområden beroende på olika pågående relationella livsomständigheter och skiftande erfarenhet av annan psykisk ohälsa. Detta innebär en vidgad förståelse och ett erfarenhetsutbyte som förstärker effekten av terapin. grupp2

Behandlingsfasen arbetar varje deltagare mot förändring mot sina uppställda mål. I Gruppen utväderas veckan som gått med fokus på olika relationssituationer, kommunikation, känslor och hur man kan hantera liknande situationer i framtiden. I mitten av terapin träffar deltagarna åter gruppterapeuterna för en individuell session. Man samtalar då kring hur det fungerar i gruppen, hur man ser på symtomförändring, framsteg utifrån valt fokusområde och om man bör göra någon omformulering på något plan.

Avslutningsfasen försöker gruppen ”knyta ihop säcken”; vad har man åstadkommit i terapin – både i gruppen, individuellt och i pågående relationer i vanliga livet? Här lägger man fokus på vad terapin fyllt för behov och vad man behöver för strategier för att vidmakthålla ett bra mående och mer tillfredsställande relationer. Avslutningsvis genomförs ett individuellt samtal, dit även anhörig bjuds in att delta.

Gruppbehandling IPT-G vid Psykiatriska kliniken i Värnamo            rjl                      Psykiatriska kliniken, mottagning 2 i Värnamo, erbjuder gruppbehandling om fem till åtta deltagare per grupp, riktad till specialistpsykiatrins patienter som utöver annan psykisk ohälsa upplever en aktuell försämring i form av ökad nedstämdhet sk. depressiv episod. IPT-G passar individer som trots eventuellt långvarig psykisk ohälsa kan finna det givande att fokusera på aktuellt mående kopplat till aktuella livsomständigheter.

Gruppledare är Malin Bäck IPT-terapeut/leg.Psykoterapeut och Sofia Lindell socionom, bägge behandlare vid mottagning 2 med synsättet att vårt mående påverkas av faktorer i omgivningen och att vår relation till oss själv och andra påverkas av hur vi mår.  Patienterna kommer i kontakt med gruppbehandlingen via läkaruppföljning, bedömningssamtal och via information på kliniken.

Här finns en folder att klicka på med info kring IPT-G: ipt-g-patientinfo

Exklussionskriterier är pågående missbruk, psykos, grava svårigheter med affektreglering samt om patienten inte själv tror att relationsfokuserad behandling i grupp är något hen är beredd att gå in i.

En av de viktigaste sakerna i IPT är att få en så detaljerad bild som möjligt av det aktuella måendet – och berättelsen/sammanhanget kring hur det uppstått, hur det utvecklats och vidmakthålls. Därför är det viktigt att hela tiden utvärdera och följa upp förändringar i måendet  – och förstå vad som bidragit till detta. Ur detta växer en kunskap om vad som är depressiva vs. antidepressiva faktorers i just mitt liv.  Utöver utforskande samtal kring detta, genomför vi dessutom återkommande skattningar av måendet på olika sätt.

Skattningsinstrument: Initialt, i mitten av terapin och vid avslut använder vi DSM-5, HAM-D, MADRS-S (ladda ner här madrs_s ) och BAI för att skatta nedstämdhet, ångest och tendenser till så kallad samsjuklighet. Vi skattar även livskvalitet och upplevelser i nära relationer. Vi utvärderar även upplevelsen av hur man tycker behandlingen fungerar.

Nedstämdheten mäts även veckovis med PHQ-9. (ladda ner här phq-9 )

Likt flertalet behandlingar så videofilmas sessionerna, dels för att de patienter som har förhinder att komma vid något tillfälle skall kunna ta del av gruppens arbete innan nästa session men även för att stödja behandlarna att genomföra terapin som det är tänkt och förhindra så kallad behandlingsdrift.

Låter det intressant? Vänligen kontakta Malin Bäck mail: relatera@me.com vid frågor, tips och funderingar.

grupp-1

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s