IPT-Handledning på nivå C

1.    Avancerad klinisk träning i IPT – nivå C – Vad betyder det?

Nivå C är en markör att den certifierade IPT-terapeuten har fortsatt processa sina kliniska och teoretiska kunskaper i IPT efter avslutad utbildning på nivå B. Att erhålla C-nivå innebär att du genomfört ytterligare två kliniska terapier enligt följande:

Handledning på C-nivå

 • Handledning på ytterligare två hela IPT-ärenden.
 • Handledningen ska ske utifrån video eller ljudinspelade sessioner.
 • Minst hälften av sessionerna i varje ärende skall vara handledda.
 • Minst en session av varje ärende ska vara observatörsskattad av handledaren, i samarbete med den handledde.
 • Den handledde skall ta sig an observatörsskattningsprotokoll ARRS och behandlingsprotokoll mer aktivt för att träna på ökad självständighet i metoden.

Utöver två handledningsärenden enligt ovan skall terapeuten bedriva pågående IPT-praktik i syfte att vidmakthålla sina färdigheter. Terapeuten skall hålla sig uppdaterad kring IPTs utveckling, genom litteraturstudier, konferenser eller IPT-workshops. Allt detta dokumenteras återkommande i terapeutens portfolio.

2.    Instrument i utbildningsterapierna

Nedanstående protokoll skall användas vid IPT-handledning på nivå C. Dessa gäller tillsvidare (behandlingsprotokollet är under omarbetning).

 • Behandlingsprotokoll
 • ARRS (Audio Recording Rating Scale)
 • ARRS kortform
 • Överenskomna skattningsformulär för respektive terapi

3.    Struktur för handledningen

Handledningen på nivå C kan röra sig kring olika teman kring terapin rörande följande områden; 1.) Patientens problem 2.) IPT-strategier 3) Min roll som terapeut

Handledningen skall syfta till att IPT-terapeuten stärks i sin egen förmåga att reflektera kring och utöva IPT på ett mer självständigt sätt. I takt med att terapeuten tar sig an ARRS, förväntas hen öka sin självobservation kring följsamhet och tillämpning av metoden. 

Handledningen genomförs varannan vecka, 45 min per terapeut och då förväntas den handledde redogöra kring varje session som gått sedan senaste handledningstillfälle i olika omfattning. Nedan är förslag på en struktur för handledningssessionen för respektive terapeut:

 1. Kort summering av respektive terapi avseende; 

Session, symtom, fokusområde

 • Kort om upplevelsen i terapin
 • Val av dagens handledningsfråga. 

”Jag har valt att ta upp denna terapi idag för att…”

” Jag vill ha gruppens hjälp att…”

Utifrån detta visas utvalt filmklipp på 5-10 min. Både den handledde, gruppen och handledaren reflekterar med fokus på den handleddes fråga. Oavsett försöker vi aktivt föra in ARRS på ett naturligt sätt i handledningen

 • Summering – planering

”Detta tar jag med mig……”

4.    Inför handledningen

 • Spela in sessionen och använd framtagna instrument
 • Titta/lyssna på sessionen/sessionerna och fundera över vilken handledningsfråga som är mest relevant i din process utifrån denna terapi.
 • Sätt dig in i ARRS; både de generella strategierna och de fas- och fokusspecifika strategierna
 • Notera gärna återkommande i ARRS-kortversionen vilka strategier du noterar i de filmer du tittar på.

5.    Att utvärdera handledningen

Frågor handledd och handledare bör fundera över återkommande tillsammans är;

 1. Hur tycker vi det går med IPT-handledningen i stort? – Om en skulle välja tre beskrivande ord för hur det känns med IPT-handlednignen – Vilka väljer en då?
  1. Hur tycker vi handledningsgrupp och samarbetet i grupp och med handledare fungerar?
  1. Vad tänker en om ens egen roll, situation och kunskapsinlärning?
  1. Vad är bra?
  1. Är det något en själv vill utveckla eller förbättra?
  1. Är det något handledaren skall tänka på/ jobba på att förbättra?

Värnamo 2022-02-01

Malin Bäck